INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Prin publicarea Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” (Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești) Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul îşi propune diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniile științelor economice și inginerești cu un potenţial de inovare și aplicare în practică de către cei interesați în dezvoltarea propriilor afaceri sau a organizațiilor și întreprinderilor publice și private în care activează.

Colegiul Editorial al Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” invită cercetătorii, doctoranzii, cadrele didactice, specialişti din sectorul real al economiei să trimită materiale ştiinţifice pentru a fi publicate în cadrul revistei noastre, ţinîndu-se cont de următoarele condiţii:

 • materialul nu a fost publicat anterior în alte reviste/publicaţii sau trimis spre publicare la alta publicaţie;

 • articolul are un caracter original, inovaţional şi este rezultatul investigaţiei proprii;

 • autorul/autorii sunt pe deplin responsabili pentru întregul conţinut al lucrării şi pentru corectitudinea expresiilor şi frazelor utilizate;

 • obligatoriu în articol se va delimita distinct viziunea autorului sau rezultatele investigaţiilor acestuia şi rezultatele cercetărilor anterioare;

 • drepturile de autor sunt transferate automat Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies”. 

 
ASPECTE TEHNICE ŞI EDITORIALE:

 • articolele vor fi trimise numai în limba engleza;

 • volumul integral al lucrării va constitui 6-10 pagini (trimiterile sunt incluse);

 • titlul articolului va reflecta o corelaţie nemijlocită cu conţinutul articolului;

 • lucrarea va presupune următoarea structură: titlul, nume autor/autori, abstract, cuvinte cheie, clasificarea JEL (pentru articolele din domeniul științelor economice), conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice;

 • conţinutul lucrării prezentate în limba engleză va corespunde cerințelor obligatorii stipulate în actele normative elaborate de Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT);

 • elementele principale ale articolului ştiinţific vor constitui: rezumatul (în limba engleză), cuvintele-cheie (în limba engleză), clasificare JEL (pentru articolele din domeniile științelor economice), 1. Introducere, 2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării, 3. Metode şi materiale aplicate, 4. Rezultate obţinute şi discuţii, 5. Concluzii, Referinţe bibliografice;

 • citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă;

 • se recomandă utilizarea definiţiilor clare a termenilor utilizaţi;

 • nu se permite numerotarea paginilor, inserarea unor linii, antete, note de subsol;

 • conţinutul lucrării va fi tehnoredactat într-o singură coloană;

 • decizia privind publicarea articolului se aprobă la şedinţa Colegiului Editorial;

 • articolul trebuie să respecte condiţiile de aplicare (Anexa A);

 • documentele vor fi transmise prin e-mail, la adresa journal.ees@usch.md, exclusiv în format Microsoft Word. 

Anexa A la Instrucțiuni pentru autori

CONDIȚII DE APLICARE

Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” salută prezentarea de lucrări de cercetare originale pentru publicare care întrunesc criteriile generale de excelenţă ştiinţifică.

Autorii care propun spre publicare un articol urmează să respecte cerinţele Revistei. Astfel, autorii vor completa şi prezenta:

 • Formular de înscriere (conform modelului). 

 • Manuscrisul conform modelului propus. 

 • Declaraţie pe propria răspundere (conform modelului). 

 • Confirmare a plăţii. 

 • Toate documentele vor fi trimise la adresa de e-mail journal.ees@usch.md ca documente Word (.doc sau .docx).

Taxa de publicare

Dacă lucrarea este acceptată pentru publicare, autorul (ii), cu excepția angajaților Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, vor achita 50 de euro ca taxă de publicare pentru un articol pentru a acoperi costurile de operare. Lucrarea va fi publicată după achitarea taxei.

Editorul Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” îşi propune să ofere un feedback constructiv autorilor în maximum o lună.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies”

(Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești)

Titlul lucrării: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Domeniul: _____ ________________________________________________________________

1. Numele şi prenumele (coautor): ___________________________________________________

Gradul şi titlul ştiinţific : ___________________________________________________________

Instituţia, ţara : ____ ______________________________________________________________

Adresa e-mail : ___________________________________________________________________

2. Numele şi prenumele (coautor): ___________________________________________________

Gradul şi titlul ştiinţific : ______ ____________________________________________________

Instituţia, ţara : ____ ______________________________________________________________

Adresa e-mail : __________________________________________________________________

Data ______________

Semnătura___________

MODEL DE MANUSCRIS

Format fişier Word A4 (dimensiuni 21 cm x 29,7 cm).

Se vor respecta următoarele margini: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2,1 cm, dreapta – 2,1 cm.

TITLUL

(Times New Roman, 14 pt, bold, centrat, CAPS)

Nume Prenume autor (Times New Roman, 12 pt, bold, alinierea la dreapta)

Denumirea Instituţiei (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la dreapta)

E -mail: (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea la dreapta)

Nume Prenume autor (Times New Roman, 12 pt, bold, alinierea la dreapta)

Denumirea Instituţiei (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la dreapta)

E -mail: (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea la dreapta)

Abstract (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified)

Rezumatul lucrării va conţine 150-200 de cuvinte şi va evidenţia motivele pentru cercetarea problemei alese, principalele metode de cercetare utilizate şi unele constatări esenţiale, punându-se accentul pe contribuţiile originale ale autorului/autorilor. Se recomandă evitarea utilizării citărilor bibiografice.

Cuvinte-cheie:(Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified)

Se recomandă de indicat 4-6 cuvinte-cheie, separate prin virgule.

Clasificare JEL: (Times New Roman, 10 pt, bold, alinierea la stânga) – pentru articole din domeniul științelor economice.

Pentru a alege Clasificarea JEL puteţi accesa link-ul: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

 1. Introducere (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Textul introducerii (Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified) va evidenţia esența, motivația, rațiunea cercetării, identificarea problemei/problemelor, prezentarea generală a secțiunilor și ideilor ce urmează să fie abordate în conţinutul lucrării.

Nr. 2., 3.,.. SECŢIUNEA (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Conţinutul de bază al lucrării va fi împărţit în secţiuni conform prezentului model. În funcţie de preferinţele autorului/autorilor se admite includerea și altor secțiuni. Secţiunile vor fi numerotate consecutiv (folosind cifrele 2, 3, 4, … , n). Se lasă două rânduri libere înainte de secţiuni şi un rând liber după titlul secţiunii.

 1. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării

Se vor analiza realizările şi progresele din domeniu obţinute până în prezent, se va exprima legătura dintre rezultatele deja existente în teoria şi/sau practica din domeniu şi cercetările proprii ale autorului/autorilor. Autorul/autorii vor identifica clar scopul cercetării.

 1. Metode şi materiale aplicate

Secțiunea va conține descrierea algoritmului cercetării, prezentarea principalelor procedee metodice, instrumente de investigare. Analizei se vor supune materialele aplicate cu evidențierea savanților de notorietate, ideilor progresiste etc.

 1. Rezultate obţinute şi discuţii

În secțiunea dată se va înregistra cercetarea originală a autorului/autorilor cu discuții pe marginea subiectului și a rezultatelor obținute.

Secţiunile vor respecta obligatoriu următoarele reguli editoriale:

 • tot textul trebuie să fie prezentat într-un format de coloană, utilizîndu-se Times New Roman, 11 pt, normal, alinierea justified, la 1,0 rânduri spaţiere între linii;

 • în conţinutul lucrării se recomandă evitarea utilizării stilurilor speciale (Bold, Italic, Underline). Stilul Bold va fi utilizat numai pentru evidenţierea titlurilor, secţiunilor, stilul Italic va fi utilizat numai pentru rezumatul și cuvintele cheie;

 • referințele bibliografice pentru citatele utilizate în text trebuie să fie înscrise în paranteze pătrate, de exemplu [1, p. 23], lista referințelor formând Secţiunea de REFERINŢE;

 • figurile şi tabele trebuie să fie numerotate, însoţite de un titlu în funcţie de conţinutul lor, de o legendă şi indicarea sursei. Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă;

 • tabelele vor fi înserate în articol utilizîndu-se frontier/margine simplă. Numărul şi titlul tabelului va fi plasat imediat deasupra tabelului, folosind Times New Roman, 12 pt, normal, centrat. Celulele vor fi completate folosind Times New Roman, 10 pt, normal. Sub tabel se va indica sursa datelor prezentate în tabel, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga.

Model de inserare a unui tabel

Tabelul 1: Titlul (Times New Roman, 12 pt, normal, centrat)

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Sursa: Titlul (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga)

 • Figurile vor fi separate de restul textului utilizându-se o margine simplă. Numărul, titlul figurii (graficului) şi sursa vor fi plasate imediat sub figură (grafic), fiind centrate pe pagină.

Model de inserare a unei figuri

Figura 1: Titlul (Times New Roman, 12 pt, normal, centrat)

Sursa: Titlul (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga)

 • Formulele matematice vor fi centrate și numerotate după cum urmează:

y = f (x ) (1)

n +1 . Concluzii (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Concluziile articolului vor urma lista numerotaţiei care a fost începută, similar cu restul secţiunilor.

Concluziile trebuie să reflecte sinteza principalelor idei şi rezultatele obţinute de autor/autori în domeniul investigat, care au fost expuse în articol și corespund scopului cercetării.

Secțiunea poate conține și recomandări (nu sunt obligatorii) referitoare la soluționarea problemelor analizate.

REFERINŢE (Times New Roman, 12 pt, bold, CAPS, centrat)

Secţiunea REFERINŢE nu se numerotează. Această secţiune va cuprinde lista referinţelor expuse în ordine alfabetică, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea justified. Exemple de editare a secţiunii:

 • pentru cărţi şi publicaţii scrise de unul, doi, trei sau patru autor (i)

TUHARI, T. Contabilitatea operaţiilor în comerţ. – Ch.: ASEM, 2002. 215 p. ISBN 9975-75-150-4.

ŞERBAN, N., ŞAVGA, L. Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul cooperaţiei de consum. – Ch.: UCCM, 2011. 218 p. ISBN 978-9975-4297-3-3.

 • pentru cărţi şi publicaţii cu mai mult de patru autori

ROJCO, A., HRISTIUC, L., LIVIŢCHI, O., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. – Ch.: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2.

 • capitole în monografii (naţionale / internaţionale)

MELINTE, C. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii. În: Antreprenoriat: Iniţierea afacerii / L.Bugaian, V.Catanoi, A.Cotelnic [et al.]; red. şt. coord. L.Bugaian. Univ.Tehn. a Moldovei. – Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2010, pp.317-332. ISBN 978-9975-9649-4-4.

 • pentru manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice (naţionale / internaţionale)

LIVIŢCHI, O., MORARU, S. Mediul european de afaceri. Indicaţii metodice. – Ch.: UCCM, 2013. 93p. ISBN 978-9975-114-37-0.

PANAITE, N., IFTIMESCU, A. Management: concepte si aplicaţii. Iaşi: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 2003. 347 p. ISBN 9738243874.

pentru articole în reviste internaţionale ISI (cu Impact Factor)

DRAENERT, F., KÄMMERER, P., PALARIE, V., WAGNER, W. Vertical bone augmentation with simultaneous dental implantation using crestal biomaterial rings: a rabbit animal study. Clin Implant Dent Relat Res [online]. 2012, nr. 14 (Suppl. 1), 169-174. ISSN 1523-0899. (IF: 3.532). Disponibil:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1708-8208/issues

DINU, V., SCHILERU, I., ATANASE, A. Atitudinea consumatorilor români faţă de etichetarea ecologic a produselor. Amfiteatru economic [online]. 2012, nr. 31, 8-24. ISSN 1582-9146 (IF: 0.757). Disponibil: http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=45

 • pentru articole în alte reviste editate în străinătate

BULAT, G., MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, V., ŞAVGA, L. New Dimensions of Education Reform in the Republic of Moldova: Equity, Relevance, Efficiency and Sustainability, Review of International Comparative Management. 2012, 11 (3), 445-453. ISSN 1582-3458.

TCACIUC, Cl., HACINA, L., GUŢU, A. Study on corporate social responsibility of cooperative enterprises in the Republic of Moldova, Economy Transdisciplinarity Cognition. 2012, 15 (1), 218-225. ISSN 2068-7389.

 • pentru site-uri web

Human Development, International Living. http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-2011/ (vizitat 12.06.2013).

Joint social partners structures and restructuring: Comparing national approaches. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0918.htm (vizitat 06.07.2013)

 • pentru brevete de invenţii

ŞARGAROVSCHI, V., SUCMAN, N., IUDIN, T., ; DUCA, D., STÂNGACI, E., MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.

La finele articolului se prezintă Rezumatul (Abstractul) și cuvintele-cheie în limbile română și rusă (pentru autorii de peste hotare se admite prezentarea rezumatului fie în limba română, fie în limba rusă).

MATERIALELE CARE NU CORESPUND CERINŢELOR VOR FI RESPINSE!

DECLARAŢIA

privind asumarea răspunderii

Subsemnatul (a) ____________________________________________________, declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată „_________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________”

este rezultatul propriilor cercetări şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi în referinţe bibliografice. Declar că lucrarea n-a fost publicată anterior în alte reviste/publicaţii sau trimisă spre publicare la alta publicaţie în forma sa actuală.

Data ________________ Semnătura ___________