PROCEDURA DE RECENZARE

Procedura de recenzare a articolelor științifice, prezentate de autori pentru publicare în Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” (Buletinul științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești), este aprobată de Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

Articolul prezentat pentru publicare urmează procesul de recenzare organizat în două etape de evaluare de:

1) redactorii Colegiului Editorial;

2) doi recenzenți din țară și/sau din străinătate, competenți în materia cercetării. 

Fiecare lucrare va fi recenzată de editor pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile descrise în „Instrucţiuni pentru autori” şi „Model” propuse de editorul Revistei (Anexa 1).

Se completează formularul redacţiei (Anexa 2).

Dacă articolul îndeplineşte aceste condiţii, va fi trimis la cel puţin doi recenzori pentru a fi evaluat. În cadrul procesului de recenzare vor fi analizate următoarele aspecte:

 • corelarea temei lucrării cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare şi cu tendinţele ştiinţei mondiale;

 • articolul prezintă idei inovative, concepte sau rezultate care contribuie semnificativ la extinderea ariei de cunoaştere;

 • conţinutul articolului este organizat logic şi prezentat într-o formă clară şi accesibilă;

 • rezultatele analizate au implicaţii practice.

Recenzorii efectuează evaluarea articolului în formularul recenzorului (Anexa 3).

Evaluarea manuscriselor se efectuează pe bază de anonimat fără identificarea autorului/autorilor. La ambele etape de evaluare recomandările și observațiile recenzenților sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor cu scopul îmbunătățirii calității publicației. 

Manuscrisul respins la prima etapă de evaluare este direcționat pentru recenzare repetată unui specialist în materie (profesor universitar, conferențiar universitar) din cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

Doar după acceptarea articolului la prima etapă, manuscrisul poate fi trimis pentru evaluare către doi recenzenți din țară și/sau din străinătate (profesor universitar, conferențiar universitar).

Manuscrisul poate fi:

1. Acceptat în forma inițială;

2. Acceptat cu modificări minore;

3. Acceptat cu modificări substanţiale;

4. Respins. 

Articolul acceptat de recenzent cu condiția modificărilor substanţiale este reexaminat de același specialist în materie științifică pentru supravegherea conformării recomandărilor, înlăturării necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului. 

În condiția în care există discrepanţe majore între opiniile recenzenților la etapa a doua a procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui terţ referent. 

Manuscrisul respins la a doua etapă a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor în mod repetat doar după o transformare fundamentală a articolului. 

Decizia finală privind publicarea articolelor în numărul curent al revistei se adoptă în regim de consultare a membrilor Colegiului Editorial și examinare a recomandărilor recenzenților la ambele etape de recenzare. 

Pe baza recomandărilor recenzorilor şi a consultării membrilor Colegiului Editorial, manuscrisul va fi: Acceptat; Respins; Recomandat spre revizuire.

Anexa 1

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Prin publicarea Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” (Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești) Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul îşi propune diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniile științelor economice și inginerești cu un potenţial de inovare și aplicare în practică de către cei interesați în dezvoltarea propriilor afaceri sau a organizațiilor și întreprinderilor publice și private în care activează.

Colegiul Editorial al Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” invită cercetătorii, doctoranzii, cadrele didactice, specialişti din sectorul real al economiei să trimită materiale ştiinţifice pentru a fi publicate în cadrul revistei noastre, ţinîndu-se cont de următoarele condiţii:

 • materialul nu a fost publicat anterior în alte reviste/publicaţii sau trimis spre publicare la alta publicaţie;

 • articolul are un caracter original, inovaţional şi este rezultatul investigaţiei proprii;

 • autorul/autorii sunt pe deplin responsabili pentru întregul conţinut al lucrării şi pentru corectitudinea expresiilor şi frazelor utilizate;

 • obligatoriu în articol se va delimita distinct viziunea autorului sau rezultatele investigaţiilor acestuia şi rezultatele cercetărilor anterioare;

 • drepturile de autor sunt transferate automat Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies”. 

 
ASPECTE TEHNICE ŞI EDITORIALE:

 • articolele vor fi trimise numai în limba engleza;

 • volumul integral al lucrării va constitui 6-10 pagini (trimiterile sunt incluse);

 • titlul articolului va reflecta o corelaţie nemijlocită cu conţinutul articolului;

 • lucrarea va presupune următoarea structură: titlul, nume autor/autori, abstract, cuvinte cheie, clasificarea JEL (pentru articolele din domeniul științelor economice), conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice;

 • conţinutul lucrării prezentate în limba engleză va corespunde cerințelor obligatorii stipulate în actele normative elaborate de Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT);

 • elementele principale ale articolului ştiinţific vor constitui: rezumatul (în limba engleză), cuvintele-cheie (în limba engleză), clasificare JEL (pentru articolele din domeniile științelor economice), 1. Introducere, 2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării, 3. Metode şi materiale aplicate, 4. Rezultate obţinute şi discuţii, 5. Concluzii, Referinţe bibliografice;

 • citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă;

 • se recomandă utilizarea definiţiilor clare a termenilor utilizaţi;

 • nu se permite numerotarea paginilor, inserarea unor linii, antete, note de subsol;

 • conţinutul lucrării va fi tehnoredactat într-o singură coloană;

 • decizia privind publicarea articolului se aprobă la şedinţa Colegiului Editorial;

 • articolul trebuie să respecte condiţiile de aplicare (Anexa A);

 • documentele vor fi transmise prin e-mail, la adresa journal.ees@usch.md, exclusiv în format Microsoft Word. 

Anexa A la Instrucțiuni pentru autori

CONDIȚII DE APLICARE

Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” salută prezentarea de lucrări de cercetare originale pentru publicare care întrunesc criteriile generale de excelenţă ştiinţifică.

Autorii care propun spre publicare un articol urmează să respecte cerinţele Revistei. Astfel, autorii vor completa şi prezenta:

 • Formular de înscriere (conform modelului). 

 • Manuscrisul conform modelului propus. 

 • Declaraţie pe propria răspundere (conform modelului). 

 • Confirmare a plăţii. 

 • Toate documentele vor fi trimise la adresa de e-mail journal.ees@usch.md ca documente Word (.doc sau .docx).

Taxa de publicare

Dacă lucrarea este acceptată pentru publicare, autorul (ii), cu excepția angajaților Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, vor achita 50 de euro ca taxă de publicare pentru un articol pentru a acoperi costurile de operare. Lucrarea va fi publicată după achitarea taxei.

Editorul Revistei „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies” îşi propune să ofere un feedback constructiv autorilor în maximum o lună.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Revista „The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies”

(Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești)

Titlul lucrării: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Domeniul: _____ ________________________________________________________________

1. Numele şi prenumele (coautor): ___________________________________________________

Gradul şi titlul ştiinţific : ___________________________________________________________

Instituţia, ţara : ____ ______________________________________________________________

Adresa e-mail : ___________________________________________________________________

2. Numele şi prenumele (coautor): ___________________________________________________

Gradul şi titlul ştiinţific : ______ ____________________________________________________

Instituţia, ţara : ____ ______________________________________________________________

Adresa e-mail : __________________________________________________________________

Data ______________

Semnătura___________

MODEL DE MANUSCRIS

Format fişier Word A4 (dimensiuni 21 cm x 29,7 cm).

Se vor respecta următoarele margini: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2,1 cm, dreapta – 2,1 cm.

TITLUL

(Times New Roman, 14 pt, bold, centrat, CAPS)

Nume Prenume autor (Times New Roman, 12 pt, bold, alinierea la dreapta)

Denumirea Instituţiei (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la dreapta)

E -mail: (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea la dreapta)

Nume Prenume autor (Times New Roman, 12 pt, bold, alinierea la dreapta)

Denumirea Instituţiei (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la dreapta)

E -mail: (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea la dreapta)

Abstract (Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified)

Rezumatul lucrării va conţine 150-200 de cuvinte şi va evidenţia motivele pentru cercetarea problemei alese, principalele metode de cercetare utilizate şi unele constatări esenţiale, punându-se accentul pe contribuţiile originale ale autorului/autorilor. Se recomandă evitarea utilizării citărilor bibiografice.

Cuvinte-cheie:(Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified)

Se recomandă de indicat 4-6 cuvinte-cheie, separate prin virgule.

Clasificare JEL: (Times New Roman, 10 pt, bold, alinierea la stânga) – pentru articole din domeniul științelor economice.

Pentru a alege Clasificarea JEL puteţi accesa link-ul: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

 1. Introducere (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Textul introducerii (Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified) va evidenţia esența, motivația, rațiunea cercetării, identificarea problemei/problemelor, prezentarea generală a secțiunilor și ideilor ce urmează să fie abordate în conţinutul lucrării.

Nr. 2., 3.,.. SECŢIUNEA (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Conţinutul de bază al lucrării va fi împărţit în secţiuni conform prezentului model. În funcţie de preferinţele autorului/autorilor se admite includerea și altor secțiuni. Secţiunile vor fi numerotate consecutiv (folosind cifrele 2, 3, 4, … , n). Se lasă două rânduri libere înainte de secţiuni şi un rând liber după titlul secţiunii.

 1. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării

Se vor analiza realizările şi progresele din domeniu obţinute până în prezent, se va exprima legătura dintre rezultatele deja existente în teoria şi/sau practica din domeniu şi cercetările proprii ale autorului/autorilor. Autorul/autorii vor identifica clar scopul cercetării.

 1. Metode şi materiale aplicate

Secțiunea va conține descrierea algoritmului cercetării, prezentarea principalelor procedee metodice, instrumente de investigare. Analizei se vor supune materialele aplicate cu evidențierea savanților de notorietate, ideilor progresiste etc.

 1. Rezultate obţinute şi discuţii

În secțiunea dată se va înregistra cercetarea originală a autorului/autorilor cu discuții pe marginea subiectului și a rezultatelor obținute.

Secţiunile vor respecta obligatoriu următoarele reguli editoriale:

 • tot textul trebuie să fie prezentat într-un format de coloană, utilizîndu-se Times New Roman, 11 pt, normal, alinierea justified, la 1,0 rânduri spaţiere între linii;

 • în conţinutul lucrării se recomandă evitarea utilizării stilurilor speciale (Bold, Italic, Underline). Stilul Bold va fi utilizat numai pentru evidenţierea titlurilor, secţiunilor, stilul Italic va fi utilizat numai pentru rezumatul și cuvintele cheie;

 • referințele bibliografice pentru citatele utilizate în text trebuie să fie înscrise în paranteze pătrate, de exemplu [1, p. 23], lista referințelor formând Secţiunea de REFERINŢE;

 • figurile şi tabele trebuie să fie numerotate, însoţite de un titlu în funcţie de conţinutul lor, de o legendă şi indicarea sursei. Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă;

 • tabelele vor fi înserate în articol utilizîndu-se frontier/margine simplă. Numărul şi titlul tabelului va fi plasat imediat deasupra tabelului, folosind Times New Roman, 12 pt, normal, centrat. Celulele vor fi completate folosind Times New Roman, 10 pt, normal. Sub tabel se va indica sursa datelor prezentate în tabel, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga.

Model de inserare a unui tabel

Tabelul 1: Titlul (Times New Roman, 12 pt, normal, centrat)

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Times New Roman, 10 pt, normal

Sursa: Titlul (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga)

 • Figurile vor fi separate de restul textului utilizându-se o margine simplă. Numărul, titlul figurii (graficului) şi sursa vor fi plasate imediat sub figură (grafic), fiind centrate pe pagină.

Model de inserare a unei figuri

Figura 1: Titlul (Times New Roman, 12 pt, normal, centrat)

Sursa: Titlul (Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea la stânga)

 • Formulele matematice vor fi centrate și numerotate după cum urmează:

y = f (x ) (1)

n +1 . Concluzii (Times New Roman, 12 pt, bold, centrat)

Concluziile articolului vor urma lista numerotaţiei care a fost începută, similar cu restul secţiunilor.

Concluziile trebuie să reflecte sinteza principalelor idei şi rezultatele obţinute de autor/autori în domeniul investigat, care au fost expuse în articol și corespund scopului cercetării.

Secțiunea poate conține și recomandări (nu sunt obligatorii) referitoare la soluționarea problemelor analizate.

REFERINŢE (Times New Roman, 12 pt, bold, CAPS, centrat)

Secţiunea REFERINŢE nu se numerotează. Această secţiune va cuprinde lista referinţelor expuse în ordine alfabetică, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea justified. Exemple de editare a secţiunii:

 • pentru cărţi şi publicaţii scrise de unul, doi, trei sau patru autor (i)

TUHARI, T. Contabilitatea operaţiilor în comerţ. – Ch.: ASEM, 2002. 215 p. ISBN 9975-75-150-4.

ŞERBAN, N., ŞAVGA, L. Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul cooperaţiei de consum. – Ch.: UCCM, 2011. 218 p. ISBN 978-9975-4297-3-3.

 • pentru cărţi şi publicaţii cu mai mult de patru autori

ROJCO, A., HRISTIUC, L., LIVIŢCHI, O., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. – Ch.: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2.

 • capitole în monografii (naţionale / internaţionale)

MELINTE, C. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii. În: Antreprenoriat: Iniţierea afacerii / L.Bugaian, V.Catanoi, A.Cotelnic [et al.]; red. şt. coord. L.Bugaian. Univ.Tehn. a Moldovei. – Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2010, pp.317-332. ISBN 978-9975-9649-4-4.

 • pentru manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice (naţionale / internaţionale)

LIVIŢCHI, O., MORARU, S. Mediul european de afaceri. Indicaţii metodice. – Ch.: UCCM, 2013. 93p. ISBN 978-9975-114-37-0.

PANAITE, N., IFTIMESCU, A. Management: concepte si aplicaţii. Iaşi: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 2003. 347 p. ISBN 9738243874.

pentru articole în reviste internaţionale ISI (cu Impact Factor)

DRAENERT, F., KÄMMERER, P., PALARIE, V., WAGNER, W. Vertical bone augmentation with simultaneous dental implantation using crestal biomaterial rings: a rabbit animal study. Clin Implant Dent Relat Res [online]. 2012, nr. 14 (Suppl. 1), 169-174. ISSN 1523-0899. (IF: 3.532). Disponibil:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1708-8208/issues

DINU, V., SCHILERU, I., ATANASE, A. Atitudinea consumatorilor români faţă de etichetarea ecologic a produselor. Amfiteatru economic [online]. 2012, nr. 31, 8-24. ISSN 1582-9146 (IF: 0.757). Disponibil: http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=45

 • pentru articole în alte reviste editate în străinătate

BULAT, G., MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, V., ŞAVGA, L. New Dimensions of Education Reform in the Republic of Moldova: Equity, Relevance, Efficiency and Sustainability, Review of International Comparative Management. 2012, 11 (3), 445-453. ISSN 1582-3458.

TCACIUC, Cl., HACINA, L., GUŢU, A. Study on corporate social responsibility of cooperative enterprises in the Republic of Moldova, Economy Transdisciplinarity Cognition. 2012, 15 (1), 218-225. ISSN 2068-7389.

 • pentru site-uri web

Human Development, International Living. http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-2011/ (vizitat 12.06.2013).

Joint social partners structures and restructuring: Comparing national approaches. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0918.htm (vizitat 06.07.2013)

 • pentru brevete de invenţii

ŞARGAROVSCHI, V., SUCMAN, N., IUDIN, T., ; DUCA, D., STÂNGACI, E., MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.

La finele articolului se prezintă Rezumatul (Abstractul) și cuvintele-cheie în limbile română și rusă (pentru autorii de peste hotare se admite prezentarea rezumatului fie în limba română, fie în limba rusă).

MATERIALELE CARE NU CORESPUND CERINŢELOR VOR FI RESPINSE!

DECLARAŢIA

privind asumarea răspunderii

Subsemnatul (a) ____________________________________________________, declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată „_________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________”

este rezultatul propriilor cercetări şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi în referinţe bibliografice. Declar că lucrarea n-a fost publicată anterior în alte reviste/publicaţii sau trimisă spre publicare la alta publicaţie în forma sa actuală.

Data ________________ Semnătura ___________

Anexa 2

The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies

Editorial Board

PAPER EVALUATION FORM

Paper Title:

JEL classification (for papers from economic fields):

Paper Type:

Paper ID:

Assessment: Please assess the paper using the following criteria by placing clicking “X” in the appropriate box for each criterion, where 1 is the lowest mark and 5 is the highest.

1

2

3

4

5

Clarity of abstract’s objectives

Obscure

Clear

Originality of topic

Lacks

originality

Original ideas

Relevance of theme

Irrelevant

Very relevant

Scientific/Professional quality

Low

High

Theoretical/Practical

significance/Contribution

Low

significance

High significance

Rigor of analysis

Poor

Very high

Comments / Feedback:

Final recommendation:

Accept Reject

Data

Expert:

Anexa 3

The Scientific Journal of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University: Economic and Engineering studies

(Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: seria Științe Economice și Inginerești)

FORMULAR DE EVALUARE / EVALUATION FORM / ФОРМА РЕЦЕНЗИИ

Denumirea publicaţiei

Paper Title

Название публикации

Tipul publicaţiei / Paper Туре / Вид публикации

articol ştiinţific/ scientific article/ научная статья

Codul de clasificare JEL / JEL classification / Код классификации JEL (pentru articol din domeniul științelor economice)

Numărul de identificare a publicaţiei / Paper ID / Идентификационный номер публикации

Evaluare: Vă rugăm să apreciaţi publicaţia potrivit criteriilor următoare, indicînd nota în caseta corespunzătoare fiecărui criteriu, ţinînd cont de faptul că 1 este cea mai mică notă şi 5 este cea mai mare.

Assessment: Please apreciate the article according the following criteria, placing the note in suitable box for every criterion, where minor mark is 1 and the highest mark is 5 (where 1 is the lowest mark and 5 is the highest.

Оценка: Пожалуйста, оцените статью по следующим критериям, указав оценку от 1 (самой низкой) до 5 (самой высокой) в соответствующем поле критерия.

No.

Aspectul

The Aspect

Аспект

Evaluarea Evaluation

Оценка

1.

Titlul este clar şi reflectă obiectul de studiu.

The title is clear and reflects the object of study.

Название публикации понятно и соответствует предмету исследования.

2.

Tema lucrării corelează cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare şi cu tendinţele ştiinţei mondiale.

The theme correlate with priority directions of the research and development and world science trends.

Тематика работы соответствует приоритетным направлениям и мировым тенденциям в области науки.

3.

Rezumatul sintetizează clar conţinutul articolului.

The abstract synthesizes well the content of the article.

Заключение представляет понятное обобщение содержания статьи.

4.

Introducerea prezintă relevanţa articolului în cadrul domeniului ştiinţific specific.

The introduction presents the relevance of the article for the given field.

Введение выражает значимость статьи в соответствующей области науки.

5.

Articolul conţine о relevantă trecere în revistă a studiilor anterioare în domeniu.

The article contains a good overview on the previous studies from the same domain.

Статья содержит обзор проведенных исследований в соответствующей области.

6.

Metodologia utilizată este prezentată coerent.

The methodology’ in use is coherently presented.

Используемая методология представлена последовательно и логично.

7.

Sursa documentelor folosite este de încredere (acte normative legislative, baze de date oficiale, mostre reprezentative etc.).

The source of the database is reliable (legislative ads, official databases, representative samples etc.)

Использованный источник документов надежный (нормативно­законодательные акты, официальные базы данных, образцы, пробы и др.)

8.

Contribuţia ştiinţifică a lucrării este originală. Articolul prezintă idei inovative, concepte sau rezultate care contribuie semnificativ la extinderea ariei de cunoaştere.

The scientific contribution of the paper is original for the economic theory or practice. The article presents innovative ideas, concepts or results that make a significant contribution to the field of knowledge.

Научный вклад работы оригинален. Статья включает инновационные идеи, концепции или результаты, которые вносят значительный вклад в распространении знаний.

9.

Rezultatele analizate au implicaţii practice.

The analysed results have practical implications.

Полученные результаты имеют практическое значение.

10.

Concluziile rezumă în mod clar rezultatele şi consecinţele.

The conclusions summarize clearly the results and the consequences.

Выводы выражают точно и понятно результаты и последствия исследования.

11.

Bibliografia este recentă şi selectată adecvat.

Recent and well chosen (suitable) bibliography.

Список литературы актуален и выбран адекватно.

12.

Conţinutul articolului este organizat logic şi prezentat într-o formă clară şi accesibilă. Vocabularul utilizat este de nivel academic, fără incoerenţe şi greşeli gramaticale.

The content of the article is logically organized and presented in a clear and readable form. The vocabulary used is academic, without incoherencies or grammar mistakes.

Содержание статьи выстроено логично и представлено в доступной и понятной форме. Используемый словарь академичен, без несоответствий и грамматических ошибок.

Critici şi comentarii asupra articolului / Critics and comments on the article / Критика и

комментарии по статье

Recomandarea pentru publicare / The recommendation for publication / Рекомендация к опубликованию

A. Acceptat în forma iniţială / Accepted in the initial form / Принять в первоначальной форме

В. Acceptat cu modificări minore / Accepted with minor modifications / Принять с незначительными изменениями

С. Acceptat cu modificări substanţiale / Accepted with substantial modifications / Принять с значительными изменениями

D. Respins / Rejected / Отклонить

Numele evaluatorului / Reviewersname /

ФИО рецензента

Data / Дата